×

Национална конференция по инсулт

Трета национална конференция по инсулт

2023-06-03 → 2023-06-04

2023-03-242023-06-06

×
Трета национална конференция по инсулт

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

в хибридна среда

     Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. Лекциите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитието са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

Такси за правоучастие в научното събитие:

 • Участници специалисти – на място: 100 лв.; във виртуална среда – 60 лв.
 • Участници специализанти – на място: 60 лв.; във виртуална среда – 40 лв.
 • Безплатно участие на всички участници – специалисти, служители на Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна.

Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие Трети национален конгрес по инсулт

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.×
Трета национална конференция по инсулт

Предстои да бъде публикувана

Фестивал „Море и здраве“ | Sea and Health Festival

Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

2023-05-19 → 2023-05-20

2023-02-282023-03-31

×
Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

Море и здраве (лого)

 

ХИБРИДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
КЪМ 9-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“
19.05.2023 – 20.05.2023


9th ANNUAL HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
TO THE FESTIVAL „SEA AND HEALTH”
19-20 May 2023

LogoZM


Участниците в научната конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“ следва да изпратят своите резюмета и презентации по електронен път след получаване на одобрение на заявката си: https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Лице за контакт кап. Тодор Йотов, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ (todor_yotov@hotmail.com).

 

•    Краен срок за изпращане на заявките: 31.03.2023
•    Краен срок за изпращане на резюмета: 21.04.2023
•    Краен срок за изпращане на презентации: 05.05.2023

 

Важно! Презентациите да се подготвят на базата на приложения темплейт.

Секции за български участници:

 • Медицина
 • Обществено здраве
 • Кинезитерапия и морелечение
 • Здравен мениджмънт (посветена на 30-годишнината от създаването на академичната специалност „Здравен мениджмънт“ в България)

!! УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИ (на български)

 

All the participants in the 9th annual hybrid scientific conference “Sea and Health” should send their abstracts and presentatios upon approval of the Aplication as an attachment after registering here: https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

Point of contact: Capt. Todor Yotov, Department of Disaster medicine and Maritime medicine (todor_yotov@hotmail.com).

 

•    Deadline for Applications: 31.03.2023
•    Deadline for Abstracts: 21.04.2023
•    Deadline for Presentations: 05.05.2023

 

Attention! The presentations are prepared using the available template.

Conference Sections (for international participants):

 • Medicine
 • Public Health
 • Healthcare Management

!! INSTRUCTIONS FOR AUTHORS (In English)×
Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

International Congress of Colorectal Surgery

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

2023-10-05 → 2023-10-07

2023-03-272023-07-31

×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Място на провеждане:

К.к. „Златни пясъци“

Хотел „Адмирал“

Варна, България

Дати на провеждане:

5-7 октомври 2023

 

FULL Information: Committee, Instructions, Fees, Bank Transfer, Accomodation, Included, Contact

ПЪЛНА информация: организационен комитет, инструкции за автори, цени, банков превод, настаняване, контакти

 

Topics

 • Robot-assisted minimally invasive surgery of the digestive tract
 • Surgery for liver metastases from colorectal carcinoma
 • Genetic examination of oncological colorectal diseases
 • Inflammatory diseases of the digestive tract
 • Personalized medicine

Тематични направления:

 • Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на храносмилателния тракт
 • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином
 • Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания
 • Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт
 • Персонализирана медицина

 

The abstracts and proceedings will be published in English in a Scripta Scientifica Medica journal supplement for 2023. All manuscripts are submitted in English.

Application form registration:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

If you already have an account - sign in:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=en

Using the Application Form menu, fill out and upload: title of the manuscript, names and affiliations of the authors, e-mail, a separate file with the abstract (uploaded by 30.06.2023), a file with the body text of the manuscript (uploaded by 31.07.2023).

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на английски език.

Регистрация за подаване на заявка:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023).

Указания за автори:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_BG.pdf

Authors Guidelines:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_EN.pdf

 

Брошурата с първоначалното съобщение можете да изтеглите тук.

 ×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Лятно училище по инсулт

Второ лятно училище по инсулт
2022-05-28 → 2022-05-29

×
Второ лятно училище по инсулт

 

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

 

Второ лятно училище по инсулт
с международно участие

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 МАЙ 2022 г.

в онлайн среда поради епидемиологичната обстановка.

В конференцията ще вземат участие родни и чуждестранни специалисти в областта на инсулта.

 

Окончателната програма към събитието можете да видите от менюто (За конференцията -> Програма).

 

Всички участници са освободени от такса регистрация!

 

 

* Всички участници с регистрация чрез сайта на конференцията ще получат на посочения от тях e-mail сертификат за участие след приключване на конференцията. Събитието е подходящо и за невролози, кардиолози и други специалисти и специализанти, както и студенти и докторанти с интерес в областта на мозъчно-съдовите заболявания.

ден 1
 
ден 2

Второ Лятно Училище по ИНСУЛТ

ПРОГРАМА
28-29.05.2022

08:30 – 08:45

Регистрация

 

08:45 – 09:00

Откриване

Проф. С. Андонова

I. Организация при лечението на остри мозъчни инсулти

09:00 – 09:30

Организация при лечението на остри мозъчни инсулти – от дома на болния до центъра за лечение на остри инсулти (Stroke Center)

Проф. С. Андонова

09:30 – 10:00

Регистър за инсулт – Варна – първоначални данни

Доц. К. Докова

10:00 – 10:30

Разпознаване на остър мозъчен инсулт   - анамнеза, симптоми и синдроми, оценъчни скали

Д-р М. Цалта

10:30 – 10:40

Дискусия

 

II. Невроизобразяващи диагностични методи

11:00 – 11:30

Компютърна томография (КТ) – ранни белези за исхемия, ASPECTS, дифузия/перфузия при инсулт след събуждане

Проф. Б. Балев

11:30 – 12:00

Магнитно-резонансна томография (МРТ) диагностика и  терапевтичен подход при остър исхемичен инсулт

д-р Емил Калчев

12:00 – 12:30

Дуплекс скениране на каротидни съдове и КТ – каротидография

Доц. Ч. Бъчваров

12:30 – 12:40

Дискусия

 

III. Лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт

14:00 – 14:30

Интравенозна тромболиза (IVT) -организационни мероприятия, практически насоки- собствен клиничен опит.

Prof. Thorsten Doeppner

14:30 – 15:00

Социална изолация и инсулт

Dr Janine Gronewold

15:00 – 15:10

Дискусия

 

IV. Етиопатогенетични аспекти при мозъчен инсулт

09:00 – 09:30

Интегрирана грижа за лечение на сърдечно-съдовите заболявания при пациентите с инсулт

Доц. Кишева

09:30 – 10:00

Наследствена тромбофилия и риск от ИМИ

Проф. Ангелова/

д-р Мари Хачмерян-Андреевав

10:00 – 10:30

Неврология в ревматологията

Доц. Шивачева

10:30 – 10:40

Дискусия

 

V. COVID-19 в неврологията

11:00 – 11:30

COVID-19 и неврологични усложнения

Доц. Георгиева

11:30 – 12:00

COVID-19  и хеморагичен мозъчен инсулт

Д-р Дренски

12:00 – 12:30

Оперативно лечение при ХМИ/САХ

Проф. Я. Енчев   

12:30 – 12:40

Дискусия

 

 

13:45 – 14:00

Остри инсулти при онкологични пациенти

Д-р Кр. Георгиев

14:00 – 14:15

Прогностични маркери за възстановяване на афазията след остър исхемичен инсулт

Д-р Р. Фучиджиева

 

VI. Случаи от клиничната практика – представяне и дискусия

 

14:15 – 14:30

Клиничен случай 1- ИМИ при млада жена с паранеопластична етиопатогенеза

Д-р Д. Росенова

14:30 – 14:45

Клиничен случай 2 - Болен с тромбоза на синус кавернозус при наличието на гноен сфеноидален синуит

Д-р А. Янкова

14:45 – 15:00

Клиничен случай 3 - Исхемичен мозъчен инсулт при пациент с менингоенцефалит при пансинуит

Д-р М. Мутаф

15.00-15.15

Клиничен случай 4 - Клиничен случай на пациентка с хематомиелия

Д-р П. Николай

15:15 – 15:30

Неврорехабилитация – двигателна рехабилитация

М. Милева

15:30 – 15:35

Дискусия

 

15:35 – 15:40

Закриване

Проф. С. Андонова

ден 1
 
ден 2

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“
2021-09-24 → 2021-09-25

×
Юбилейна научна конференция „60 години патофизиология - Медицински университет- Варна“

Уважаеми колеги,

Всеки, който би желал да слуша и наблюдава конференцията, а не е регистриран, може да го направи, като посети III АУ на Ректората на 24.09. (петък) след 10:00 ч. в рамките на програмата. Ще има инсталирана връзка с конференцията, където ще текат всички доклади.

За останалите, които сте се регистрирали (като участници и/или слушатели), навреме от IT отдела ще получаите линк за връзка с програмата Cisco Webex Meeting, чрез която ще се провежда самата конференция. Това, което трябва да направите, е да следвате линка и да инсталирате програмата на компютрите си.

 

image

ПРОГРАМА

НА ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ- "60 ГОДИНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА"

24 – 25 септември 2021 г. (он-лайн)

 

 

Откриване - ПЕТЪК, 24 септември,

 

09:30 - 09:50 (Присъединяване във виртуална среда, WEB-пространство / виртуални стаи, вкл. III АУ, сграда Ректорат)

 

10:00 - Откриване на конференцията, доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

 

Приветствия:

Проф. д-р Христина Групчева Заместник-ректор „Научна дейност“, МУ-Варна

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н., Декан на Медицински факултет, МУ-Варна

Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., Ректор на МУ- Пловдив

Проф. д-р Анна Толекова, д.м.н., Катедра Физиология, патофизиология и фармакология, МФ, Тракийски университет


 

Научна сесия – он-лайн:Първо заседание- клинична патофизиология, модератор доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

10:30 – Проф. д-р Анна Толекова, Дисбаланс на Ренин-Ангитензин-Алдостероновата система и Ковид-19 инфекцията

 

11:00 – Дарко Симонов, Весела Георгиева, Анелия Димитрова Влияние на синдрома на обструктивна сънна апнея върху сърдечно-съдовия риск

 

11:15– Красимир Аврамов, Тодор Георгиев,  Лактатът – антигероят в притчата за метаболизма и алкално-киселинното равновесие

 

11:30 – Весела Георгиева, Анелия Димитрова, Апланационна артериална тонометрия за имерване на съдовата ригидност

11:45 – Дария Леонидовна, Дияна Кючукова, Ганка Бекярова, Камелия Братоева, Проучване на влиянието на екзогенен мелатонин върху индекса на телесна маса при плъхове с алиментарен модел на затлъстяване

12:00 – Емран Лютфи, Болест с телца на Леви, без разгърната клинична изява при пациент с рекурентни транзиторни исхемични атаки – клиничен случай

12:15 – 13:00 почивка

Научна сесия – он-лайн:Второ заседание- патофизиологични механими на онкогенезата, модератор:  д-р Мирослав  Маринов,д.м.

13:00 – Проф. д-р Иван Щерев, д.м., Neutrophil extracellular traps- NETs – потенциален нов предиктивен маркер при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб

13:15- Теодорика Панайотова, Драгомир Стоянов, Ростислав Манев, Маргарита Манева, Боряна Стефанова, Елеонора Димитрова, Николай Цонев. Основни сигнални пътища на апоптоза при злокачествени заболявания 

13:30- Георги Стоянов,Емран Лютфи, Д, Дженков, Л. Петкова. Роля на Diaph3 в растежа на мултиформен глиобластом

13:45 – Доц. Мария Раданова, Циркулиращи кръгови РНК- и с диагностично и прогностично значение при пациенти с колоректален карцином

Научна сесия – он-лайн: Трето заседание- Експериментални патофизиологични модели и патофизиологични механизми при животните и човека, модератор:  доц. д-р Камелия Братоева,д.м.

14:00 - Армине Григорян, Татяна Бетова, Адриана Бочева, Анелия Димитрова, Промени в експресията на склеростин в костната тъкан при овариектомизирани плъхове Wistar

14:10 – Химчева И, Ставрева Г, Григорян А, Димитрова А, Бочева А. Участие на азотния оксид в аналгетичните ефекти на новосинтезирани ноцицептинови аналози след хроничен имобилизационен стрес

14:15- Николай Кълвачев, Нови експериментални модели в изследването на патофизиологични механизми на заболявания  на сърдечно съдовата система 

14:30- Стоянка Танчева, Радко Радев, Тромбоцитопении и тромбози

15:00 - Николай Кирилов, Жеко Димитров, Камелия Братоева, Дисбактериозата и дисрегулацията на интестинално-мозъчната ос като патофизиологични механизми за възникването на нервно-психични разстройства

15:15- Елис Рафаилова, С. Ганчева, М. Ефтимов, М. Рейзов, К. Монева, М. Тодорова, М. Желязкова-Савова, С. Вълчева-Кузманова.  Ефект на анетол върху висцералното затлъстяване и серумните нива на триглицериди и холестерол при плъхове на висококалорична диета

15: 30- Мирослав Маринов, Маргарита Великова, Двустранната олфакторна булбектомия (OBX) като модел на депресия

15:45- Борислав Игнатов, Изследване на циркулиращия некарбоксилиран матриксен гла-протеин като биомаркер за витамин к2 статус на пациенти с хронично бъбречно заболяване

16:00 - Стоянка Танчева, Максимилияна Базан, Радко Радев, МУЗИКАТА „В” ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

17:00 – 18:00 Почивка

 

" ВЕЧЕР НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА" - 18:00 ЧАСА                       

 

19:30 – закриване на конференцията


<< < 1 2 3 > >>

· · ·

Тема Форум 1.38 | ACS Marsi Edition 18.1.72