×

Национална конференция по инсулт

Трета национална конференция по инсулт

2023-06-03 → 2023-06-04

2023-03-242023-06-06

×
Трета национална конференция по инсулт

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,

Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна,

и

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.,

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

 

Ви канят да участвате във

в хибридна среда

     Научната среща е под егидата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна и УМБАЛ "Св. Марина"-Варна. Лекциите са разпределени в два дни. Във фокуса на предстоящото събитието са теми, засягащи организацията при лечението на инсулт, невроизобразяващите методики в острата фаза на мозъчните инсулти, етиопатогенетичните механизми за възникването на инсулти. В последната сесия ще бъдат представени и коментирани интересни клинични случаи от практиката.

Такси за правоучастие в научното събитие:

 • Участници специалисти – на място: 100 лв.; във виртуална среда – 60 лв.
 • Участници специализанти – на място: 60 лв.; във виртуална среда – 40 лв.
 • Безплатно участие на всички участници – специалисти, служители на Медицински университет – Варна и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна.

Регистрация в системата за конгреси на МУ-Варна:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход в системата:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се избира участие в избрания конгрес, попълват се данните и се регистрира заявката за участие.

За заплащане на таксите:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА 

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

Основание: Участие Трети национален конгрес по инсулт

Допълнение: имена на участник, форма на участие

 

Инициативата на Медицински университет - Варна и Университетската болница „Св. Марина" за организиране и провеждане на събитието е продължение на проведената през 2018 г. Първа национална конференция по инсулт с международно участие. Срещата цели дългосрочно сътрудничество между специализираните центрове за лечение на инсулт в България с оглед подобряването на грижите за хората с инсулт, координирането на усилията за лечение на заболяването в страната и постигане на максимален ефект. Основна задача е повишаване на качеството на лечение на пациентите с инсулт, чрез предоставяне на достъп до специализирана медицинска помощ и диференцирано лечение.  Постигането на оптимално качество на лечение във функциониращите центрове е свързано с непрекъснатото обучение на специалистите.×
Трета национална конференция по инсулт

Предстои да бъде публикувана

Фестивал „Море и здраве“ | Sea and Health Festival

Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

2023-05-19 → 2023-05-20

2023-02-282023-03-31

×
Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

Море и здраве (лого)

 

ХИБРИДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
КЪМ 9-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ „МОРЕ И ЗДРАВЕ“
19.05.2023 – 20.05.2023


9th ANNUAL HYBRID SCIENTIFIC CONFERENCE
TO THE FESTIVAL „SEA AND HEALTH”
19-20 May 2023

LogoZM


Участниците в научната конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“ следва да изпратят своите резюмета и презентации по електронен път след получаване на одобрение на заявката си: https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Лице за контакт кап. Тодор Йотов, Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“ (todor_yotov@hotmail.com).

 

•    Краен срок за изпращане на заявките: 31.03.2023
•    Краен срок за изпращане на резюмета: 21.04.2023
•    Краен срок за изпращане на презентации: 05.05.2023

 

Важно! Презентациите да се подготвят на базата на приложения темплейт.

Секции за български участници:

 • Медицина
 • Обществено здраве
 • Кинезитерапия и морелечение
 • Здравен мениджмънт (посветена на 30-годишнината от създаването на академичната специалност „Здравен мениджмънт“ в България)

!! УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИ (на български)

 

All the participants in the 9th annual hybrid scientific conference “Sea and Health” should send their abstracts and presentatios upon approval of the Aplication as an attachment after registering here: https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

Point of contact: Capt. Todor Yotov, Department of Disaster medicine and Maritime medicine (todor_yotov@hotmail.com).

 

•    Deadline for Applications: 31.03.2023
•    Deadline for Abstracts: 21.04.2023
•    Deadline for Presentations: 05.05.2023

 

Attention! The presentations are prepared using the available template.

Conference Sections (for international participants):

 • Medicine
 • Public Health
 • Healthcare Management

!! INSTRUCTIONS FOR AUTHORS (In English)×
Хибридна научна конференция към 9-то издание на фестивал „Море и здраве“

International Congress of Colorectal Surgery

XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

2023-10-05 → 2023-10-07

2023-03-272023-07-31

×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Място на провеждане:

К.к. „Златни пясъци“

Хотел „Адмирал“

Варна, България

Дати на провеждане:

5-7 октомври 2023

 

FULL Information: Committee, Instructions, Fees, Bank Transfer, Accomodation, Included, Contact

ПЪЛНА информация: организационен комитет, инструкции за автори, цени, банков превод, настаняване, контакти

 

Topics

 • Robot-assisted minimally invasive surgery of the digestive tract
 • Surgery for liver metastases from colorectal carcinoma
 • Genetic examination of oncological colorectal diseases
 • Inflammatory diseases of the digestive tract
 • Personalized medicine

Тематични направления:

 • Робот-асистирана минимално инвазивна хирургия на храносмилателния тракт
 • Хирургия при чернодробни метастази от колоректален карцином
 • Генетични изследвания на онкологични колоректални заболявания
 • Възпалителни заболявания на храносмилателния тракт
 • Персонализирана медицина

 

The abstracts and proceedings will be published in English in a Scripta Scientifica Medica journal supplement for 2023. All manuscripts are submitted in English.

Application form registration:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=en

If you already have an account - sign in:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=en

Using the Application Form menu, fill out and upload: title of the manuscript, names and affiliations of the authors, e-mail, a separate file with the abstract (uploaded by 30.06.2023), a file with the body text of the manuscript (uploaded by 31.07.2023).

Резюметата и докладите ще бъдат публикувани в приложение на сп. Scripta Scientifica Medica за 2023 г. на английски език. Всички ръкописи се подават на английски език.

Регистрация за подаване на заявка:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userregister/?lang=bg

Ако имате регистрация - вход:

https://conferences.mu-varna.bg/a/useradmin/userlogin/?lang=bg

През меню „Заявка за участие“ се попълват и качват: заглавие на доклада, имената на авторите и афилиации, имейл, файл с резюме (качване до 30.06.2023), файл с пълен текст на доклада (качване до 31.07.2023).

Указания за автори:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_BG.pdf

Authors Guidelines:
https://conferences.mu-varna.bg/a/modules/conference/files/20230322141924_ForApplicants_EN.pdf

 

Брошурата с първоначалното съобщение можете да изтеглите тук.

 ×
XVIII Международен конгрес по колоректална хирургия

Фармацевтичен бизнес форум

Седми Фармацевтичен бизнес форум и Научно-практическа конференция „Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности“
2021-10-22 → 2021-10-23

×
Седми Фармацевтичен бизнес форум и Научно-практическа конференция „Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности“

Седми Фармацевтичен бизнес форум
и
Научно-практическа конференция
„Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности“

 

22-23 октомври 2021 година, гр. Варна

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Заявки за участие с доклади и/или постери за научно-практическата конференция се приемат само в електронен вид най-късно до 24 септември 2021 г.

Заявки за участие само като слушатели се приемат до 30 септември 2021г. на: Pharmforumvarna.bg


За повече информация:
Доц. Милка Нашар, дф - тел.: 0883 464333
e-mail: milka.nashar@mu-varna.bg

Доц. Светлана Георгиева, дф - тел.: 0895 787900
e-mail: Svetlana.Georgieva@mu-varna.bg


•    Такса правоучастие в научно-практическата конференция:
Участие на студент - без такса
Участие на докторант – 25 лв. с ДДС
Участие на преподавател – 50 лв. с ДДС
Участие като слушател* - 25 лв. с ДДС

* Слушатели: магистър-фармацевти, пом.-фармацевти, медицински специалисти и др., които не са преподаватели, докторанти и студенти

Начин на плащане:

По банков път по сметка на Турекспо-Варна АД:
БАНКА – ОББ
КЛОН Колони
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG 42 UBBS 70701010027309
“Турекспо- Варна” АД, ГР. ВАРНА

Лице за контакт: Веска Илиева
e-mail: office@tourexpo.bg
Тел: 052/602 417
Моб. 0888 449 809

Указания за абстракт:

Абстрактите на всички доклади, постери и пленарни лекции от научно практическата конференция ще бъдат отпечатани в притурка на списанието Scripta Scientifica Pharmaceutica. Ето защо всички абстракти трябва да бъдат на английски език и да бъдат структурирани както следва:

 

Title

Title should be concise but descriptive. The title should be written in capital letters in Bold style.

Author's names, primary affiliation

Fill in the full first and last name of the author/s and the rest of the required metadataname of Department, name of Faculty, Name of University or institution. If the authors are from different institutions, a superscript written in arabic numerals is placed after the names. The names of the authors should be written in Bold style. The required metadata should be written in Italic style on a new line.

Abstract

The abstract must be no longer, than 250 words summarizing the essential new information communicated. The text of the structured abstract should contain the following four sections: Introduction, Aim, Materials and Methods, Results and Conclusion, which should be written in Bold style.

Keywords

Please supply up to 6 keywords in English that respond the content of the paper. It is recommended to consider the subject headings of Index Medicus. The Keywords should be written in Italic style.

 

Примерен абстракт можете да видите/свалите тук.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

22.10.2021 г.

(онлайн в платформата ……)

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение на магистър-фармацевти

09:30-18:00

Първи ден 

13:00-19:00

Първи ден

09:30-10:00

Официално откриване 

 

 

10:00-11:00

Пленарна лекция: “Медицинските

специалисти в дигиталния свят,

Лектор: проф. Асена Сербезова, дф

 

 

 

 

   

11:00-12:00

Пленарна лекция: д-р Бранков, MSD

 

 

12.00-13.00

Почивка 

 

 

13.00-15.00

Научно-практическа сесия (част I); Фирмени презентации

13.00-15.00

Лекции – 2 бр

15:00-16:00

Пленарна лекция: проф. Шекерджийски, дфн

15:00-17:00

Лекции – 2 бр

16:00-17:00

Научно-практическа сесия (част II); Фирмени презентации

17:00-19:00

Лекции – 2 бр

17:00-18:00

Постерна сесия (част I)

 

 

 

23.10.2021 г.

(онлайн в платформата ……) 

Научно-практическа конференция

Продължаващо обучение на магистър-фармацевти

09:30-16:00

Втори ден 

09:00-13:00

Втори ден

09:30-12:00

Научно-практическа сесия (част III)

Фирмени презентации 

09:00-11:00

Лекции – 2 бр

12:00-13:00

Постерна сесия (част II)

11:00-13:00

Лекции – 2 бр

13.00-13.30

Почивка

13.00-13.30

Почивка

13:30-14:00

Награждаване на отличили се студенти и докторанти

 

 

14.00-16.00

Кръгла маса

Организаторите си запазват правото да променят предварителната програма

 

Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж - Варна

IX-а Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж - Варна
2021-03-26 → 2021-03-31

×
IX-а Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж - Варна

Интернет връзки за достъп до IX-ата научна сесия за преподаватели, студенти и гости:

 

 

Категория Участник (Презентатор):

 

1. Секция „Дентално здраве“  

    Модератор – доц. Минко Милев, д.оз.   

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mfd2a461277290334a9dcf3b0b7a66170

 

2. Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“ 

    Модератор – гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m63a9f83fc02f12e1d07afc70c824e55a

 

3. Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“

    Модератор – доц. Цветелина Търпоманова, д.м.   

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m2d666f5ca4092c433dfa8671ff720bad

 

4. Секция „Здравни грижи“

    Модератор – доц. Светлана Пенева, д.оз.

    Link:  https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m6ce2ff6dd9d26846ec373b9d95bb274f

 

5. Секция „Фармацевтични науки“

    Модератор – гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mf7d87a08bcb6b6035334c2de6577a89d

 

6. Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

    Модератор – доц. Веселина Славова, д.ф.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=mda05cbbbe5047fe162cbcca704c0d200

 

7. Секция „Лабораторна и образна диагностика“

    Модератор – доц. Емилия Георгиева, д.оз.

    Link: https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m04f986da9435e11b0a1db6b6f0dc21d4

 

Категория Гости

 

1. Секция „Дентално здраве“  

    Модератор – доц. Минко Милев, д.оз.   

    Link: https://youtu.be/KmaKti_qvp8

 

2. Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“ 

    Модератор – гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

    Link: https://youtu.be/PcfVhFj_k7k

 

3. Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“

    Модератор – доц. Цветелина Търпоманова, д.м.   

    Link: https://youtu.be/x58tdHqqeXY

 

4. Секция „Здравни грижи“

    Модератор – доц. Светлана Пенева, д.оз.

    Link: https://youtu.be/J1pDmbA_ck4

 

5. Секция „Фармацевтични науки“

    Модератор – гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

    Link: https://youtu.be/XY-ruLPZopc

 

6. Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

    Модератор – доц. Веселина Славова, д.ф.

    Link: https://youtu.be/n0-7Cjxb05M

 

7. Секция „Лабораторна и образна диагностика“

    Модератор – доц. Емилия Георгиева, д.оз.

    Link: https://youtu.be/vmj9PN8e2Mk

 

 

Уважаеми колеги,
 
На 26.03.2021 г. от 09:00 до 09:30 часа, в сайта на конференцията, панел „Информация“, ще бъдат публикувани официалните линкове за презентиращите (Cisco Webex…), както и линкове за гости (YouTube) за всички научни секции.
Участниците следва да се включат в платформа Cisco Webex…, а всички останали, проявяващи интерес към Научната сесия, могат да следят събитието през YouTube каналите.

 

Уважаеми участници,

Деветата Научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна, планирана за 26.03.2021г., ще се проведе в електронна среда „Cisco Webex Meeting“. Авторите, които имат ангажимент да представят научните разработки, могат да се консултират с експерт от отдел ОИОТ на МУ-Варна за работа със платформата „Cisco Webex…“, която е необходимо да инсталират предварително.

График:

-    Сряда 17.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч.
-    Четвъртък 18.03.2021 г., 14:00 ч. – 16:00 ч.
-    Петък 19.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч.

-    Понеделник 22.03.2021 г. 14:00 ч. – 16:00 ч.
-    Вторник 23.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч.
-    Сряда 24.03.2021 г., 14:00 ч. – 16:00 ч.
-    Четвъртък 25.03.2021 г., 10:00 ч. – 12:00 ч. и 14:00 ч. – 16:00 ч.


Интернет адрес за връзка:

 

https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=ma47be2351fdf472ba5710b8547879ad4


Лице за контакт: Стоян Йовчев
e-mail: stoyan.yovchev@mu-varna.bg

Съвсем скоро ще е на Ваше разположение и програмата за научната конференция по секции, която ще е достъпна на https://press.mu-varna.bg/forums/, панел „Програма“.

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“

ГР. ВАРНА

 

 

П О К А Н А

IX НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

 

 

26.03.2021 г.

гр. Варна

 

          На 26.03.2021 г. Медицински колеж – Варна ще проведе в електронна среда IX-ата Научна сесия за преподаватели и студенти. Всеки автор, който желае да се включи в научната сесия, може да участва с не повече от два доклада (представени чрез пауър пойнт презентация), които ще бъдат отпечатани в издание на Медицински университет – Варна.

Работен език: Български език

 

Основни научни направления:

1. Лабораторна и образна диагностика

2. Рехабилитация и медицинска козметика

3. Обществено здраве и медико-социални грижи

4. Дентално здраве

5. Фармацевтични науки

6. Здравни грижи

7. Етични и правни проблеми на медицината

 


   Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в IX-тата Научна сесия за преподаватели и студенти, организирана от Медицински колеж - Варна, под патронажа на Ректора на Медицински университет – Варна, проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

   В нашето съвремие проблемите на общественото здраве придобиват все по-големи мащаби, чиито решения не търпят отлагане.

   Цел на настоящата научна сесия е да осигури възможност за обмяна на ценен изследователски опит и иновативни решения благоприятстващи редица проблеми в здравеопазването.

 


С уважение,

Доц. Антоанета Цветкова, д.и.

Директор на Медицински колеж – Варна


 

 

 

 

 

                                                         

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател:

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., Заместник-ректор „Научна дейност"

 

Председател:

Доц. Антоанета Цветкова, д.и., Директор на Медицински колеж – Варна

 

Заместник-председатели:

Доц. Николай Недев, д.оз.,

Зам.-директор, Медицински колеж-Варна

Доц. Веселина Славова, д.ф.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

 

Членове:

Доц. Светлана Пенева, д.оз.

Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

Гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

ас. Станислава Мавродинова

преп. Десислава Гешева

преп. Цветелина Михова

 

  Указания за участие:

 • Изисквания за подготовка на научен доклад ТУК

За да заявите своето участие, е необходимо авторът или един от авторите в доклада да се регистрира чрез създаване на профил в настоящата платформа (вдясно горе).

 

Срокове:

 • Регистрация на участниците и подаване на пълнотекстов доклад (таблици, графики и снимки по изискване на издателството), бордеро за платена такса и презентация (до 10 слайда ppt формат) до 01.03.2021 г.

 

Регистрационна такса

Такса за един доклад независимо от броя на авторите – 60 лв.

Регистрационната такса включва право на публикуване на пълнотекстов доклад в издание на Медицински университет – Варна и сертификат за участие за всеки автор.

Регистрационната такса се внася по банков път.

 

Банкова сметка на Медицински университет – Варна

Банка ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: НК2021МК

 

Адреси за контакти:

Доц. Николай Недев, д.оз.

nikolay.nedev@mu-varna.bg

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

emilia.georgieva@mu-varna.bg

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“

ГР. ВАРНА

 

IX НАУЧНА СЕСИЯ НА

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН ИГНАТОВ, Д.М.

РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

26 МАРТ 2021 г.

 

 

Организационен комитет:

 

Почетен председател:

Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., Заместник-ректор „Научна дейност"

Председател:

Доц. Антоанета Цветкова, д.и., Директор на Медицински колеж – Варна

Заместник-председатели:

Доц. Николай Недев, д.оз., Заместник-директор на Медицински колеж – Варна

Доц. Веселина Славова, д.ф.

Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Доц. Емилия Георгиева, д.оз.

 

Членове:

Доц. Светлана Пенева, д.оз.

Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

Гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

ас. Станислава Мавродинова

преп. Десислава Гешева

преп. Цветелина Михова

 

Контакти:

 • WEB и техническо осигуряване:

Лице за контакт: Стоян Йовчев, e-mail: stoyan.yovchev@mu-varna.bg

 

Изтеглете програмата и като PDF файл.

 

 

26.03.2021 г. – петък

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 ч. – ОТКРИВАНЕ / ПРИВЕТСТВИЕ

WEB-пространство / виртуални стаи по секции

 

 

Секция „Лабораторна и образна диагностика“

 

Модератор: Доц. Е. Георгиева, д.оз.,

Връзка с модератора - emiliya.georgieva@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Д. Димитрова-Стефанова, Е. Кьолеян, Е. Иванова, Х. Тоскова, К. Донкова. Acinetobacter baumannii - проблемен микроорганизъм с нарастваща антибиотична резистентност.

 

10:30 - Н. Бонинска, М. Миладинова. Образни методи за диагностика на вродени и придобити изкълчвания на тазобедрена става при деца.

 

10:45 - С. Чаушева, T. Стоева, М. Дянкова, Б. Чаушев, Ж. Данчева, Ц. Йорданова, А. Клисарова, Г. Вълчев. Мониториране ефекта от проведено лечение на пациент с невроендокринен тумор на панкреаса c пет/кт, 68ga-dotatate – клиничен случай.

 

11:00 - T. Стоева, М. Дянкова, С. Чаушева, Ц. Йорданова, Б. Чаушев, Ж. Данчева, А. Клисарова. Ролята на рестадиращ 18f-fdg-ПЕТ/КТ при пациент с малигнен тумор на обвивките на периферните нерви (mpnst), развил се на база неврофиброматоза – клиничен случай.

 

11:15 - M. Дянкова, Т. Стоева, А. Клисарова. Възможни диагностични грешки при интерпретация на 68ga-psma ПЕТ/КТ.

 

11:30 - Й. Михайлова, Н. Саркисян. Съвременни европейски практики - мултидисциплинарни модели в обучението на медицинските лаборанти.

 

11:45 - П. Тенева. Роля на практическото обучение в медицински колеж за формирането на професионални умения и навици у студентите от специалност „Медицински лаборант“.

 

12:00 12:15 Дискусия

Почивка

 

13:00 - А. Кожушкова, Н. Кръстев. Хистологични характеристики на съдовете в pulpa dentis.

 

13:15 - Георги Вълчев, Димитрина Маркова, Даниела Калоянова, Съмър Ел Шемери, София Чаушева, Мариана Йорданова. Визуализация и постпроцесинг на медицински изображения – MPR, MIP, VRT, сегментиране. Същност и приложение.

 

Секция „Рехабилитация и медицинска козметика“

Модератор: Гл. ас. Силвия Филкова, д.оз.

Връзка с модератора - silviya.filkova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Елена Иванова. Проучване нивото на информираност и готовността за приложение на неконвенционалната медицина от студенти специалност „Рехабилитатор“.

 

10:30 - Донка Николова. Възможностите на лечебната физкултура при възрастни и стари хора с хипертонична болест.

 

10:45 - Юлияна Пашкунова. Развитие и кинезитерапевтично лечение на гленохумералната нестабилност.

 

11:00 - Натали Ивайлова Спасова, Лилиана Сергеева Стоилова, Светлана Трифонова Трифонова- Ласкова, Деница Иванова Димитрова. Лазерна акупунктура.

 

11:15 - Николета Калоянова Карайотова , Йоана Живкова Калчева. Медико-козметичен център или козметичен салон.

 

11:30 - Йоана Костова Неделчева, Ирена Димитрова Ташева, Светлана Трифонова Ласкова, Десислава Илиева Гешева. Приложение на растенията в козметиката.

 

11:45 - Петя Карапетрова, Рая Бакова, Мариана Аберт. Проучване на гръбначните изкривявания при децата от трети и четвърти клас.

 

12:00-12:15 – Дискусия

Почивка

 

13:00 - Александра Тоник Алексиева, Димо Стоянов Кръстев, Златка Димитрова Трайкова - Тодорова, Мариана Димитрова Алберт. Хистологично представяне на Ligamentum capitis femoris.

 

13:15 - Димо Стоянов Кръстев, Александра Тоник Алексиева, Златка Димитрова Трайкова-Тодорова. Лезии на Ligamentum capitis femoris като причина за некротичните промени в articulatio coxae.

 

13:30 - Деница Гроздева, Мина Ивелинова. Превенция и терапия на стареенето – възможности на естетичната акупунктура и ароматерапията.

 

14:00 - Женя Стоянова, Илко Бакърджиев. Нежелание реакции при лазерни, IPL- и LED- процедури.

 

14:15 - Женя Стоянова, Илко Бакърджиев. Микробиом и кожа.

 

14:30 - Яни Шивачев, Атанас Димитров. Хиропрактиката като система от мануални техники.

 

14:45 - Росица Торк, Румяна Лалева. Методи за комплексно лечение на деца с акушерска парализа.

 

15:00 - Марио Милков, Мирослав Стойков. Значение на оториноларингологията и вестибулогията за стойката и баланса на човешкото тяло.

 

15:15 - Силвия Филкова. Подходи за оценка на гръдната кифоза.

 

15:30 - Дискусия

 

 

Секция „Обществено здраве и медико-социални грижи“

 

Модератор: Доц. д-р Цветелина Търпоманова, д.м.

Връзка с модератора - tsvetelina.tarpomanova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Ц. Търпоманова, П. Ангелова, С. Юсеинова, Д. Мехмедова. Ефективни интервенции за превенция на агресията на ученици от 5-8 кл.

 

10:30 - Я. Тошева, С. Павлова. Позиция на бизнеса относно поведението на инспектора по обществено здраве при осъществяване на официален контрол в обекти с обществено предназначение.

 

10:45 - Х. Монова, Д. Монов, М. Коларова. Заболяемост от вирусни хепатити във Варна и България за 2014-2019 г.- сравнителен анализ.

 

11:00 - М. Димитрова, М. Коларова, Д. Монов. Епидемиологична характеристика на вирусните хепатити във Варненска област за 2014-2019 година.

 

11:15 - С. Кацарова, Т. Костадинова. Препозициониране на България на европейската карта като туристическа дестинация, предлагаща конкурентен туристически продукт, чрез здравния туризъм (балнео-спа/медикъл спа, спа и уелнес).

 

11:30 - Х. Божинова - Димитрова. Пациентски профил на лицата, желаещи да се ваксинират срещу коронавирусна инфекция в практики за първична медицинска помощ.

 

11:45 - 12:00 – Дискусия

Почивка

 

13:00 - М. Джугларска, Е. Насева, Н. Попов. Контролът от Националната здравноосигурителна каса през погледа на общопрактикуващия лекар.

 

13:15 - И. Георгиева. Циркулярната миграция - възможност за преодоляване на предизвикателствата с миграцията на здравните професионалисти.

 

13:30 - Ц. Йорданова. Роля на ПЕТ/КТ за детекция на далечни метастази при пациенти със злокачествени епителни тумори на глава и шия.

 

13:45 - А. Атанасова. Експресия на микрорибонуклеинова киселина 1228 сред пациенти с хронични възпалителни болести на червата.

 

14:00 - Д. Групчев, Ц. Михова, А. Цветкова, Х. Групчева. Грижа за очното здраве, 3О перспектива – проблеми и възможности.

 

14:15 - Д. Групчев, В. Йоцова, С. Николаева, Х. Групчева. Tрансплантация на роговица и амниотична мембрана в България – ретроспективен анализ на регистъра на „Изпълнителна агенция медицински надзор“.

 

14.30 Дискусия

 

 

Секция „Дентално здраве“

 

Модератор: Доц. Минко Милев, д.оз.

Връзка с модератора - minko.milchev.milev@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Михаел Енчев, Гергана Георгиева. Дентално здраве при пациенти с хронични възпалителни болести на червата и ролята на биомаркерите в диагностиката.

 

10:30 - Гергана Трифонова. Алгоритъм за дентално лечение при деца със злокачествени заболявания.

 

10:45 - Мирослав Стойков, Марио Милков. Биосъвместимост на стъклено-йономерните цименти в денталната медицина.

 

11:00 - Радостина Василева. Дентална ергономия. Ергономични принципи на работа в зъботехнически лаборатории.

 

11:15 - Джендо Джендов, Гергана Георгиева. Предимства и недостатъци на дигиталните технологии в обучението по дентална медицина.

 

11:30 - Елена Димова. Оценка на връзката между лечението с фиксирана ортодонтска техника и развитието на зъбен кариес.

 

11:45 - Светлана Ангелова, Минко Милев. Тенденции в развитието на технологиите за изработване на тотални протези на пациенти след настъпило пълно обеззъбяване.

 

12:00 12:15 Дискусия

Почивка

 

13:00 - Максим Симов. РЕЕК като материал за изработване на фиксирани частични протези с CAD/CAM системи.

 

13:15 - Изабела Оганесян. Мнение на студентите от специалност „Зъботехник“ от Медицинския колеж в структурата на Медицински университет – Варна за образователната платформа „Blackboard“.

 

13:30 - Минко Милев, Светлана Ангелова. Оценка на обучението по зъботехника в Медицински колеж – Варна в условия на пандемия.

 

13:45 - Михаела Варнева. Мнение на студенти от специалност „Зъботехник” на Медицински университет -Варна за въвеждане на нова учебна дисциплина въведение в научно-иследователската дейност.

 

14:00 - Михаела Варнева. Историческа периодизация на професионалните сдружения на зъботехниците в България.

 

 

Секция „Фармацевтични науки“

 

Модератори: Гл. ас. Силвия Михайлова, д.х.

Връзка с модератора - silviya.mihaylova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Ирен Лазарова, Десислава Александрова, Виолета Стоянова, Силвия Михайлова, Антоанета Цветкова. 60 години специалност „Помощник – фармацевт“ в гр. Варна.

 

10:30 - София Мартинова, Клара Докова. Ролята на помощник-фармацевтите в Европейските страни.

 

10:45 - Виолета Стоянова, Десислава Александрова. Фармацевтични грижи - ролята на фармацевта за придържането към лекарствена терапия.

 

11:00 - Красимира Зайкова, Асена Сербезова, Даниела Чамова. Регулаторен подход към лекарствата-сираци в САЩ и ЕС.

 

11:15 - Марина Йорданова. Модели за осигуряване на достъп до лекарства за редки заболявания в Европейски страни.

 

11:30 - Йорданка Михайлова. Електронна рецепта - информираност и нагласи на българското население.

 

11:45 - Красимира Зайкова, Д. Желязкова, А. Сербезова Д. Манчева. Инспекции на клинични изпитвания в ЕС.

 

12:00-12:15 – Дискусия

Почивка

 

13:00 - Магдалена Пешева, Анна Тодорова, Живка Добрева. Финансово планиране на приходите в аптека за обслужване на населението на база финансови потоци и данни за заболеваемост.

 

13:15 - Магдалена Пешева, Анна Тодорова, Мария Иванова. Предизвикателства при работата на фармацевтите в аптека за обслужване на населението, свързани с промени в нормативната уредба в условията на извънредно положение и COVID-19.

 

13:30 - Венета Шивачева, Момчил Ламбев, Пламен Бекяров. Роля на мултивезикуларните емулсии, съдържащи серамиди и овлажняващи средства, при лечение на кожни заболявания.

 

13:45 - Надя Агова, Светлана Георгиева, Ивелин Илиев, Емилия Георгиева, Нели Ерменлиева. Антибактериална активност на 4-изопропил-фенил-метилиден-4-[1-(3,5,5,8,8-пентаметил-6,7-дихидронафтален-2-ил) ете-нил] бензо хидразид.

 

14:00 - Станислава Иванова, Силвия Михайлова, Антоанета Цветкова. Методи за подобряване на метаболитната стабилност на пептидни лекарства.

 

14:15 - Димка Иванова, Димана Георгиева. Употреба на Cinnamomum spp., Cichorium intybus, Trigonella foenum-graecum при захарен диабет тип II.

 

14:30 - Пламен Бекяров, Момчил Ламбев, Венета Шивачева. Лечение с екзогенен белодробен сърфактант.

 

14:45-15:00 - Дискусия

 

 

Секция „Здравни грижи“

 

Модератор: доц. Светлана Пенева, д.оз.

Връзка с модератора - svetlana.angelova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - Г. Хасан, К. Витанова, К. Рачева. Фактори повлияващи нагласите на студентите от специалност „медицинска сестра“ и „акушерка“ за професионална реализация в сферата на детското здраве.

 

10:30 - Д. Гроздева. Готовност на медицинските сестри от детските ясли за обучение на родителите за създаване на здравословни навици на деца до 3 годишна възраст.

 

10:45 - Д. Тасева. Проучване нагласите на студенти – дипломанти от специалност „медицинска сестра” за работа с деца увреждания и техните семейства.

 

11:00 - Р. Лалева, В. Димитрова, Т. Боева. Нагласите на акушерките от североизточна българия за откриване на самостоятелни акушерски практики.

 

11:15 - С. Радева, Л. Георгиева, Е. Ковачев, С. Димова. Възможност за изграждане на супервизия на акушерската професия в България.

 

11:30 - Р. Радева, Т. Момчилова, Е. Михайлова. Съвременни акушерски грижи в България. Що е то акушерски модел и има ли той почва у нас?

 

11:45 - И. Кирякова, Н. Росенова. Степен на автономност при оказване на акушерски грижи при наблюдение на нормална бременност.

 

12:00 – 12:15 - Дискусия

Почивка

 

13:00 - И. Тодоров. Проучване сред лекари, здравни мениджъри и потребители на медицински грижи на основните фактори, влияещи върху удовлетвореността на пациентите в болница за активно лечение.

 

13:15 - С. Янчева, М. Димитрова, В. Цветкова. Обструктивна сънна апнея, медико-социални измерения, сестрински подходи в превенцията и диагностиката.

 

13:30 - М. Сабри. Профилактични прегледи за рак на маточната шийка – задължителна превенция, която може да спаси живот.

 

13:45 - Т. Тодорова. Компетентност на жените за разпознаване моментите на спешност по време на бременност.

 

14:00 - Т. Радева. Тенденции при употреба на психоактивни вещества - хоспитализирани в УМБАЛ „Света Марина„ гр. Варна и ролята на медицинската сестра.

 

14:15 - К. Стамова. Фактори повлияващи удовлетвореността на хемодиализинте пациенти от получените сестрински грижи.

 

14:30 - Г. Найденова, А. Мехмедова, З. Ахмед, М. Нанкова. Промяна в навиците на хранене по време на пандемия от Ковид 19.

 

14:45 – М. Нанкова, С. Борисова, А. Тонев. Позициониране на пациента преди мининвазивна операция.

 

 

Секция „Етични и правни проблеми на медицината“

 

Модератор: доц. Веселина Славова, д.ф.

Връзка с модератора - veselina.slavova@mu-varna.bg

 

09:30 - 9:55 – Присъединява във виртуална среда

10:00 - Откриване

 

10:15 - П. Гагова, И. Николова, П. Върбанова, В. Петрова. Студентски нагласи за участие в доброволчески програми.

 

10:30 - Ст. Мавродинова, А. Георгиева. Задължението на рентгеновия лаборант за предоставяне на информация на пациентите с цел получаване на информирано съгласие.

 

10:45 - М. Йорданова. Тенденции в развитието на компетентностите на съвременния рентгенов лаборант съобразно европейската практика.

 

11:00 - В. Славова, А. Керековска. Казуистиката като метод на преподаване на медицинска етика.

 

11:15 - Т. Боева, Р. Лалева. Обзор върху етичните и правни проблеми на аборта по желание.

 

11:30 - А. Джорджанова. Диагностични оценки, водещи до приемане на недееспособност или ограничена дееспособност и връзката им с параметрите на съдебно-психиатричната експертиза и експертната оценка.

 

11:45 – 12:00 - Дискусия

Почивка

 

13:00 - Ю. Костадинов. Перспективи за развитие на корпоративната социална отговорност във фармацевтичните компании в контекста на добрите международни практики.

 

13:15 - Ж. Иванова. Социодемографска характеристика на кръводарителите от Варненски регион.

 

13:30 - М. Ефраим, И. Мичева. Социодемографска характеристика на преживяемостта при пациенти с миелодиспластичен синдром.

 

13:45 - Св. Радева. Фактори на средата на здравната организация оказващи влияние върху мениджмънта в условия на криза.

 

14:00 - Б. Замтиков, Г. Петрова. Удовлетвореност на родителите на деца със специални образователни потребности от услугите предоставяни в Център за социална рехабилитация и интеграция „Радост“ гр. Варна.

 

14:15 - Дискусия


<< < 2 3

· · ·

Тема Форум 1.38 | ACS Marsi Edition 18.1.72