Congresses, Symposiums, Conferences, The First Conference with International Participation, Health Care - Contribution to the Quality of Life

Font Size: 
Hemodialysis patient awareness about kidney transplantation/ Информираност относно бъбречната трансплантация сред пациенти на хемодиализно лечение
Veselina / Веселина Vasileva / Василева, Mariana / Мариана Dimitrova / Димитрова

Last modified: 2016-11-08

Abstract


ABSTRACT


INTRODUCTION


Kidney transplantation is the most frequent type of transplantation worldwide and domestic. It is the only effective treatment for patients diagnosed with chronic renal failure. Currently there are approximately 3000 patients in Bulgaria on hemodialysis.  According to the latest data of the Executive Agency for Transplantation (EAT), 977 persons are waiting for a new kidney. The main reason for the low number of enlisted patients for renal transplantation is mostly due to the lack of information about their options.


AIM


The purpose of this study is to explore the views of the 50 patients on hemodialysis, their awareness of transplantation possibilities as a factor for improving the quality of life and increase the level of interest about the procedure.


MATERIALS AND METHODS


A total of 50 patients enrolled for hemodialysis treatment at University Hospital "St. Marina "Varna have been interviewed by using questionnaire method by individual anonymous survey. The survey was conducted in July 2016.


RESULTS AND CONCLUSIONS


The importance of the problem was confirmed by the fact that almost half of the respondents assessed their awareness about transplantations as low. After recognizing the need to raise their awareness of the problem, significantly higher percentage (83%) of the patients stated their motivation to learn about new developments in the field of transplantation through specialized trainings on the subject.


The survey data reflects the views of the respondents who increased their awareness on organ transplantation and realized the possibilities of improving their life quality.


 


Keywords : Awareness, kidney transplantation, patient, hemodialysis, quality of life.


УВОД


Бъбречната трансплантация заема водещо място сред различните видове трансплантации, както в световен мащаб, така и у нас. Тя е единственото ефективно  лечение при пациенти с диагноза хронична бъбречна недостатъчност в терминален стадий. Актуалността на проблема произтича от факта, че към момента в страната с такава диагноза са около 3000 пациенти включени на хемодиализно лечение. По последни данни на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), броят на потенциалните реципиенти на бъбрек е 977 човека. Ниският относителен дял на пациентите включени в листата на чакащите бъбрек, е комплексен проблем, в основата на който стой ниската информираност на пациентите относно възможностите за трансплантации.


ЦЕЛ


Целта на настоящото изследване е да се проучи мнението на 50 пациента включени на хемодиализа, относно значимостта на информираността по отношение на трансплантациите като фактор за подобряване качеството на живот при пациентите очакващи бъбречна трансплантация и повишаване интереса към процедурата.


МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  


Изследвани са общо 50 пациенти включени на хемодиализно лечение от Клиниката по хемодиализа към УМБАЛ „Св. Марина“ град Варна. Приложен е анкетен метод, чрез индивидуална анонимна анкета. Проучването е проведеното през месец юли 2016г.


РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ


Актуалността на проблема бе потвърдена от факта, че почти половината от анкетираните оценяват, информираността си относно трансплантациите като слаба. Осъзнавайки необходимостта от повишаване на своята осведоменост по проблема, значително висок процент (83%)  от пациентите, изразяват мотивация да се запознаят с новостите в областта на трансплантациите чрез специализирани обучения по темата.


Данните от проучването отразяват виждането на респондентите, че високата информираност относно трансплантациите е водещ фактор за повишаване качеството на живот на пациентите очакващи трансплантация на бъбрек и е адекватен метод за насърчаване и популяризиране на лечението сред останалите пациенти.


 


Ключови думи: Информираност, бъбречна трансплантация, пациент, хемодиализа качество на живот.