Author Details

Zhekova-Maradzhieva, Zhenya Nikolaeva, <p>Professor Dr. Paraskev Stoyanov Medical University &ndash; Varna, Medical College</p>, Bulgaria